پشتیبانی انواع وب سایت به صورت تخصصی

آنچه در ذهن شماست ما عملی میکنیم

پشتیبانی فقط برای یکبار

شما در صورتی که مشکلی یا خطایی در وب سایت خود دارید وفقط قصد دارید این خطا را برطرف نمایید میتوانید این نوع پشتیبانی را فقط برای یکبار انتخاب نمایید

پشتیبانی 1 ماهه

پشتیبانی کامل وب سایت به صورت ماهیانه

پشتیبانی 6 ماهه

پشتیبانی 1 ساله وب سایت به صورت تخصصی و کامل

پشتیبانی 1 ساله

پشتیبانی 1 ساله وب سایت به صورت تخصصی و کامل